Autor Lukáš

1. adventná nedeľa

1. Od štvrtka 25. novembra sú uzavreté kostoly pre verejné bohoslužby. Sv. omše slávia naši kňazi každý deň súkromne, pričom odslúžia všetky prijaté úmysly. V nedele budeme prenášať sv. omše (streamovať) cez náš farský facebook o 9:00 hod (facebook.com/rkcvtjuh). Individuálna pastorácia je umožnená. Ak by niekto potreboval spoveď, sv. prijímanie, či zaopatrenie, nech sa ohlási telefonicky resp. zazvoní na farský zvonček.
Telefónne číslo: 057/4464 370 Radi vám vyjdeme v ústrety.   

2. Dnes sa mala konať Zbierka na Charitu. Keďže kostoly sú zatvorené, môžeme prispieť na tento cieľ prostredníctvom vkladu na účet (číslo účtu Charity je na plagáte na výveske), cez šek, ktorý bude na stolíku v zádverí kostola, resp. v hotovosti na fare.  

3Náš farský kostol bude otvorený pre súkromnú modlitbu tak ako doteraz, každý deň od 8:00 hod. do 19:00 hod. V zádverí kostola budu na stolíku Katolícke noviny, ako aj ďalšia katolícka tlač, ktoré si môžete zakúpiť.

4Farská kancelária nebude počas lockdownu otvorená. Všetky potrebné veci (oznámenie krstu, vybratie krstného listu, dohodnutie pohrebu atď.) si môžete vybaviť individuálne tak, že sa nám ozvete telefonicky, resp. cez farský zvonček pri poštovej schránke. 

5. Časopis Poverello bude v tomto čase uverejnený v elektronickej forme (hore v tomto príspevku), resp. v printovej podobe si ho môžete zakúpiť v zádverí kostola.

6. Detské okienko: zapoj sa do putovania do Betlehema. Spoločne vydláždime cestu dobrými skutkami. Stopy môžete nájsť v zádverí kostola, prípadne stiahnuť na webe (príloha hore v tomto príspevku). Splň úlohu a podľa legendy vyfarbi stopu, vystrihni ju a prines do košíčka v zádverí kostola. 

Čítať viac

34. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Dobranskú, Demetrovú, Volovarovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. 

2. Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za vaše milodary na tento cieľ.

3. Kvôli novým nariadeniam vlády, Covid automatu a lockdownu pre nezaočkovaných budú od pondelka až do odvolania všetky sväté omše v našej farnosti v režime OP, čiže očkovaní a prekonaní. Maximálny počet osôb definovaný Covid automatom na bohoslužbách je 50.

4. Budúcou 1. adventnou nedeľou začíname adventné obdobie. Pri nedeľných sv. omšiach sa budú požehnávať adventné vence.

5. Sv. omše pre deti (streda) a birmovancov (piatok) kvôli zlej pandemickej situácii v tomto týždni opäť nebudú.

6. Plánovaná duchovná obnova pre Bratstvo posvätného ruženca, ktorá bola plánovaná na budúcu nedeľu sa presúva na jar budúceho roka 2022.

7. Pripomíname, že každú stredu pri rannej sv. omši, sa modlíme Ranné chvály. Z tohto dôvodu začínajú v stredu ráno sv. omše skôr, a to o 6:15 hod. 

8. 30. novembra budeme sláviť sviatok patróna našej arcidiecézy – sv. Ondreja, apoštola. V rámci príprav na tento sviatok sa budeme od 21. 11. až do 29. 11. modliť spoločne novénu k sv. Ondrejovi. Bude to vždy pred 5 minút pred večernou sv. omšou. Pozývame všetkých, aby sme sa každý ako môže spoločne pripojili k modlitbe k Nebeskému Otcovi cez sv. Ondreja v týchto časoch.

Čítať viac

33. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme Božikovú, Ihnátovú, Šviderskú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. 

2. Dnes je Dobročinná zbierka sv. Alžbety. Pán Boh zaplať za každý dar na tento cieľ.

3. V sobotu zatiaľ nebudú ranné sv. omše. Budú dve večerné sv. omše (nedeľné) o 16:30 hod. (O) a 18:00 hod(OTP). Všimnite si túto zmenu. Zároveň upozorňujeme na to, že od pondelka bude potrebné, podľa v piatok schváleného zákona, mať so sebou aj pri sv. omši  doklad o očkovaní, resp. testovaní, či prekonaní COVID – u, ak by bolo potrebné doložiť ho napr. pri možnej kontrole RÚVZ (tak, ako sa to už stalo v niektorých kostoloch). 

4. Pripomíname, že každú stredu pri rannej sv. omši, sa modlíme Ranné chvály. Z tohto dôvodu začínajú v stredu ráno sv. omša skôr, a to o 6:15 hod.

5. Budúca nedeľa je posledná v tomto cirkevnom roku – je to Nedeľa Krista Kráľa. Pri sv. omšiach po sv. prijímaní bude krátka pobožnosť pred Eucharistiou s modlitbou zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, pri ktorej môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. 

Čítať viac

32. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme chlapcov z Charity. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. 

2. Na budúcu nedeľu bude v našej arcidiecéze pri sv. omšiach Dobročinná zbierka sv. Alžbety.

3.Centrum Rodinkovo v Belušských Slatinách pozýva na duchovnú obnovu s názvom rozVEDENÍ k BOHU. Duchovná obnova je určená pre tých veriacich, ktorí sú rozvedení a po rozvode žijú sami (resp. s deťmi). Uskutoční sa 10. – 12. decembra 2021. Prihlásiť sa možno cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova. Na duchovnú obnovu je možné prísť aj s deťmi. Obnova sa uskutoční v režime O-T-P. 

4. V sobotu nebude ranná sv. omša. Budú dve večerné sv. omše (nedeľné) o 16:30 hod. (O) a 18:00 hod(OTP). Všimnite si túto zmenu.

5. Nasledujúce dva týždne nebudú v stredu a piatok sv. omše, ktoré sú zvlášť určené pre deti, resp. birmovancov a mládež. Dôvodom je zlá pandemická situácia.

6. Od nasledujúcej stredy, každý týždeň v stredu pri rannej sv. omši, sa budeme modliť ranné chvály. Z tohto dôvodu budeme začínať sv. omšu o 15 minút skôr, teda o 6:15 hod. 

Čítať viac

31. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Klapákovú, Josipčukovú a Kopkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. 

2. Zbierka na Misie činila v našej farnosti spolu 1586,84 € (farský kostol – 1257,64 €, filiálka Dlhé 329,20 €). Vyslovujeme vďaku všetkým darcom.

3. V pondelok (na slávnosť Všetkých svätých) budú sv. omše ako v nedeľu. V utorok (Spomienka na všetkých zosnulých) bude vo farskom kostole sv. omša navyše o 16:30 (oproti bežnému dňu). Na filiálke Dlhé v utorok dve sv. omše (16:30 a 18:00).

4. Od pondelka (1.11.) bude náš okres v čiernej farbe Covid automatu. Znamená to zníženie počtov veriacich na sv. omšiach. Sv. omša očkovaní max. 100 ľudí, sv. omša neočkovaní – 1 človek na 25 m2, sv. omša O-T-P – 1 človek na 15 m2. V programe je napísaná skratka, ktorá sv. omša je pre ktorú skupinu. Prosíme, aby ste to rešpektovali, keďže v takom prípade aj na sv. omšu pre neočkovaných vojde počet, ktorý je stanovený podľa m2.  

5. Pobožnosť za duše v očistci bude na cintoríne na Dlhom v pondelok popoludní o 13:30 hod. pri kríži (tentokrát nie v Dome smútku) Nezabudnime, že počas dušičkovej oktávy môžeme získať svojimi dennými  modlitbami na cintoríne a sv. prijímaním úplné odpustky pre duše v očistci.

6. Spovedanie chorých bude na 1. piatok dopoludnia. Adorácia vo farskom kostole od 15:00 hod. 

7. Dnes (31. 10.) o 14:00 vás pozývame na spoločnú modlitbu sv. ruženca, ktorá sa uskutoční nie v kostole, ale na farskom dvore. Pozývame zvlášť deti. Mesiac október zakončíme  spoločnou modlitbou, ktorú nielen duchovne, ale aj fyzicky pošleme k nebesiam v podobe sv. ruženca vytvoreného z balónov.

Čítať viac

29. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny Maximovičovú, Lajčákovú a Rožovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k tejto nedeli.
 2. Budúcu nedeľu budeme sláviť v Cirkvi ako Misijnú nedeľu. Jej náplňou budú modlitby za misie. Zároveň vo všetkých kostoloch na Slovensku bude Zbierka na misie. V tomto roku je zbierka zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Už vopred vyslovujeme vďačnosť za každý dar na tento cieľ.
 3. V sakristii si môžete zakúpiť sviečku za nenarodené deti, ktorú zažneme počas dušičkových sviatkov. Menšia svieca stojí 1€, veľká sklenená 5€. Kúpou sviece zároveň prispejeme na aktivity Fóra života.
 4. Do pozornosti dávame, že na Prvú adventnú nedeľu – 28. novembra 2021 bude v našom farskom kostole duchovná obnova Ružencového bratstva. Viesť ju bude p. Alan Dely, dominikán a promótor pre ruženec na Slovensku. Cieľom obnovy je oživenie modlitby sv. ruženca, ako aj reorganizácia Bratstva sv. ruženca pri našom farskom kostole. Bližšie informácie nájdete na plagáte na nástenke.

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
Pavol Belas a Michaela Zuzana Baňasová – ohlasujú sa tretí krát.

Čítať viac

27. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Dankovičovu, Kavčákovu a Klacikovu. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. Veľkú vďaku vyslovujeme aj tým ženám, ktoré boli v pondelok na veľkom upratovaní kostola pred odpustom.

2. Na kostolné potreby obetovala bohuznáma 50€ a novomanželia Synakoví 100€. Úprimné Pán Boh zaplať.

3. Zbierka na pomoc ľuďom na Kube činila v našej farnosti spolu 893,65 € (Farský kostol 728,10 €, filiálka Dlhé 139,20 € a Školská kaplnka Rodinná oblasť 26,35 €). Vďaka patrí všetkým darcom.

4. Do pozornosti dávame, že od začiatku októbra sú večerné sv. omše vo farskom kostole cez týždeň o 18:00 hod. Keďže je to mariánsky mesiac, pol hodinu pred sv. omšami sa budeme spoločne modliť sv. ruženec. Pri tejto spoločnej modlitbe ruženca v kostole, alebo aj doma môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 

5. Kvôli pandemickým opatreniam, ako aj obmedzeniu kapacity kostolov, si všimnite rozdelenie sv. omší na budúcu nedeľu, ako aj to, že na Dlhom budú v nedeľu dve sv. omše.

8:00 – očkovaní
9:30 – základ
11:00 – OTP
18:30 – OTP

Čítať viac

26. cezročná nedeľa

 1. V pondelok o 9:00 hod. bude väčšie upratovanie kostola pred odpustom. Prosíme tých, ktorí budete doma, aby ste prišli pomôcť.
 2. Na kostolné potreby obetovali dve bohuznáme rodiny 50€, resp. 200€. Úprimné Pán Boh zaplať.
 3. Zbierka na Rádio Lumen bola spolu 736,02 €. (Farský kostol – 631,62€, filiálka Dlhé – 91,40€, kaplnka R. Oblasť – 13€). Vďaka.
 4. Na operáciu malého Paľka sa vyzberalo – 2642,70€. Pán Boh zaplať.
 5. Pred nami je Prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude takto:
  Farský kostol – pol hodiny pred sv. omšami ráno a večer.
  Filiálka Dlhé – v stredu a piatok od 17:00 do 18:00 hod.
  Spovedanie chorých v piatok dopoludnia.
 6. Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť v našom farskom kostole. Program je na konci tohto príspevku.
 7. V piatok začne mariánsky mesiac október a zároveň začneme večerné sv. omše v týždni skôr – o 18:00 hod. Pol hodiny pred večernými sv. omšami sa budeme spoločne modliť sv. ruženec.
 8. Kvôli novým opatreniam budú v nedeľu dve sv. omše na filiálke Dlhé – všimnite si však zmenu časov (7:30 a 8:45). Zároveň kvôli odpustu bude nedeľná sv. omša na Rod. Oblasti už v sobotu.
 9. Od pondelka prechádza náš okres do červenej farby Covid automatu. Znamená to veľkú zmenu aj pri organizovaní sv. omší. Ide o počet veriacich, ktorých môže byť maximálne 25% kapacity kostola na sv. omši. Obsadzujte prosíme každú druhú lavicu a dodržte odstupy medzi sebou. Dýchacie cesty (ústa aj nos) je povinné mať prekryté respirátorom.
  Zároveň bude vedený zoznam prítomných na každej sv. omši (každý deň), ak by bolo nutné dohľadať kontakt. Prosíme vás preto, aby ste si na každú sv. omšu, na ktorú prídete, priniesli papierik s menom a kontaktom na vás (tel. číslo). Pri hlavnom vchode bude obálka, do ktorej tento papierik vhodíte. Tento spôsob je hygienicky lepší, než zapisovanie zoznamu jedným perom.

  Rovnako prosíme o pochopenie, že jednotlivé sv. omše budú v nedeľu na odpust a potom až do skončenia červenej farby Covid automatu v rôznych režimoch – Základ – (nezaočkovaní a netestovaní), OTP – (očkovaní, testovaní, prekonaní) a Očkovaní.
  Účasť na sv. omše na odpust bude pre všetkých takto:
  7:00 – očkovaní
  8:15 – základ (neočkovaní a ľudia bez testu)
  10:30 – OTP.


  Prosíme vás o pokojné pochopenie týchto opatrení, ktoré nie sú našim “výmyslom”, no musíme ich rešpektovať.

Program odpustovej slávnosti

Čítať viac

25. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 26. cezročnej nedeli prosíme rodiny Diľovú, Vargovičovú, Hornú a Šimkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. V nasledujúcom týždni budú opäť sv. omše za účasti detí (streda večer) a birmovancov a mladých (piatok večer). V tejto súvislosti prosíme, aby rodičia prvoprijímajúcich priniesli čo najskôr prihlášky do sakristie, resp. do kostola po sv. omšiach.
  Do pozornosti tiež opäť dávame, že v tomto školskom roku nepôjdu na birmovku terajší deviataci, ale predošlé dva ročníky (nakoľko v roku 2021 nebola birmovka). Deviataci sa však nemusia obávať, keďže na budúci školský rok začne príprava práve pre nich.
 3. V nedeľu 3. októbra bude v našom farskom kostole odpustová slávnosť. Duchovnú prípravu na odpust začneme tento týždeň vo štvrtok modlitbou Deviatnika k sv. Františkovi. Deviatnik sa budeme modliť každý večer, 5 minút pred sv. omšou.
 4. Na budúcu nedeľu bude vo všetkých kostoloch na Slovensku zbierka na pomoc pre núdznych na Kube, kde pandémia ešte viac prehĺbila veľkú materiálnu chudobu. Táto zbierka by chcela byť ovocím návštevy Sv. Otca na Slovensku, pri ktorej nás vyzval k väčšej vnímavosti na život a situáciu núdznych. Prosíme vás o štedrosť na tento cieľ.
 5. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
  Matej Synak a Katarína Janoková – ohlasujú sa tretí krát.
  Peter Pavliško a Martina Urigová – ohlasujú sa tretí krát.
  Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Čítať viac