Autor Lukáš

5. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny BertovúKundravú a Ocilkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Zbierka na Kňazský seminár v Košiciach činila v našej farnosti spolu 723,07 € (Farský kostol – 630,97 €, filiálka Dlhé – 67 €, Školská kaplnka Rodinná Oblasť – 25,10 €).

3. V nasledujúcom týždni je Prvý piatok v mesiaci máj. Spovedať sa bude takto:

    Farský kostol sv. Františka – ráno a večer pol hodinu pred sv. omšami

    Filiálka Dlhé – V piatok od 17:00 do 18:00 hod. (aj veriaci z R. Oblasti) 

4. Spovedanie chorých bude v piatok dopoludnia

5. Na prvý piatok v mesiaci bude adorácia pred Eucharistiou. Začne o 15:00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

6. Dnes je Prvá nedeľa v mesiaci. Vo farskom kostole bude o 14:30 hod. pobožnosť pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou.

Čítať viac

4. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola k najbližšej nedeli prosíme rodinu Zajacovú, Vaverčákovú a Polaščíkovú. 

2. Dnes (nedeľa) je zbierka na Kňazský seminár v Košiciach. Pán Boh zaplať za vaše milodary na tento cieľ.

3. Dávame do pozornosti, že pokiaľ budú trvať obmedzenia počtu veriacich na sv. omšiach, budú nedeľné sv. omše vo farskom kostole doplnené navyše o sv. omšu v sobotu o 17:00 hod., okrem riadneho času. V nedeľu budú na Dlhom dve sv. omše. Zároveň ranné sv. omše o 8:00 hod. sú vyhradené pre seniorov.

4. Nasledujúca sobota je Prvá sobota v mesiaci máj. Budeme sa spoločne modliť sv. ruženec – vo farskom kostole o 16:30 hod. (pred prvou sv. omšou), na filiálke Dlhé o 10:30 pred sv. omšou.

5. Na budúcu sobotu začína mariánsky mesiac máj. Päť minút pred sv. omšami sa budeme modliť Loretánske litánie a májovú pobožnosť. Pozývame vás k častejšej účasti na tejto pobožnosti.

6. Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby prišli v sobotu o 9:30 hod. na stretnutie ohľadom prvého sv. prijímania a jeho možného termínu. Účasť rodičov je nutná.

7. Oznamujeme, že tento rok birmovka v našej farnosti nebude, keďže pre obmedzenia neboli žiadne stretnutia s birmovancami. Na budúci rok tak pôjdu na birmovku mladí oboch ročníkov, ktorí sú už zapísaní. Stretnutia birmovancov začnú v novom školskom roku.  

Čítať viac

Oznamy na 3. veľkonočný týždeň

1. Dávame do pozornosti, že od pondelka sa znova otvoria kostoly pre verejné bohoslužby. Pozývame vás znova sa stretnúť pri Eucharistii s Ježišom a spoločenstvom veriacich. 
Naďalej však platia isté obmedzenia (jeden človek na 15 m2). V prípade nášho farského kostola je to zhruba 100 veriacich na sv. omši (spolu loď kostola + chór).  Pripomíname, že ak je niekto COVID pozitívny a vie o tom, má zostať v karanténe a v tom čase neprichádzať do kostola na sv. omšu. Je to znak zodpovednosti voči ostatným. Naďalej platí aj dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu, a to až do zrušenia obmedzení.

2. Kvôli obmedzeniam budú vo farskom kostole v sobotu podvečer dve nedeľné sv. omše (ranná v sobotu nebude). V nedeľu v riadnom čase. Na Dlhom v nedeľu dve sv. omše. Zároveň sv. omše v nedeľu o 8:00 v kostole sv. Františka i na Dlhom sú pre seniorov.

2. V týždni bude možné vo farskom kostole pristúpiť aj k sv. spovedi, a to pol hodinu pre sv. omšami. Na filiálke Dlhé sa bude spovedať v stredu od 17:00 do 18:00 hod.

3. Zbierka na Svätú zem – Boží Hrob, ktorá bola na Veľký Piatok a Bielu sobotu činila 654,80 €. Úprimné Pán Boh zaplať za vaše dary na tento cieľ.

4. Začína sa Týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorý sa naplní slávením budúcej nedele – nedele Dobrého Pastiera. Veriaci, ktorý sa v tomto týždni zúčastní na pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. V našom farskom kostole bude pobožnosť a modlitby za duchovné povolania v rámci adorácie vo štvrtok večer. 

5. Na budúcu nedeľu – Nedeľu Dobrého Pastiera, bude zbierka na Kňazský seminár. Pán Boh zaplať vopred za vaše milodary.

Čítať viac

Zbierka na pomoc Iraku

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) ohlásila ďalšiu celoslovenskú zbierku na pomoc regiónu, kde zavítal pápež František. Jej cieľom je podporiť kresťanské komunity a ľudí v núdzi v oblasti Blízkeho východu. Zbierka sa uskutoční na 5. pôstnu nedeľu, ktorá tento rok bude 21. marca 2021. Pre pandémiu, počas ktorej sú v súčasnosti zatvorené chrámy, biskupi pozývajú veriacich, aby zbierku podporili darom na účet Slovenskej katolíckej charity:
IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097. 

„Naši bratia a sestry v Iraku prešli posledné roky ťažkými skúškami ich viery. Teraz ich prišiel povzbudiť nástupca svätého apoštola Petra. Pre miestnych kresťanov je ďalším znamením, že Cirkev nezabudla na ich trápenia a obete a aj naďalej má záujem o pomoc a podporu, ktorá im umožní žiť v krajine ich predkov a slobodne prežívať svoju vieru. A preto mi dovoľte pozvať všetkých, aby sa pridali k jeho povzbudeniu a prispeli k zbierke, ktorú organizujeme na piatu pôstnu nedeľu. Podporme, každý podľa svojich možností, projekty na podporu prenasledovaných kresťanov, ktoré bude následne realizovať naša charita so svojimi lokálnymi partnermi,” pozýva predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský. 

Návšteva Svätého Otca Františka v Iraku je historicky prvou návštevou pápeža v tejto krajine. Počas svojej apoštolskej cesty sa stretol s predstaviteľmi centrálnej vlády v Bagdade aj regiónu Kurdistan v severnej časti Iraku s cieľom povzbudiť ich v obnove krajiny a nachádzaniu vzájomného rešpektu medzi rôznymi etnickými a náboženskými skupinami, ktoré v Iraku žijú. 

Katolícka cirkev z celého sveta podporovala miestnych kresťanov, ktorých hlavne islamizmus tzv. Islamského štátu vyhnal zo svojich domovov. Súčasťou medzinárodnej pomoci pre prenasledovaných kresťanov v Iraku bola aj pomoc zo Slovenska, ktorá mohla byť realizovaná vďaka štedrosti darcov, ktorí podporili zbierky KBS na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. 

„Vďaka slovenským veriacim sa od roku 2015 pomohlo vyše 60-tisíc ľuďom v núdzi v Iraku, Sýrii a v Libanone. Celkovo išlo o 34 projektov za vyše 1,5 milióna eur,” vraví Hugo Gloss, manažér humanitárnej pomoci Slovenskej katolíckej charity. Dodal, že bližšie informácie o projekte je možné nájsť na stránke utecenci.kbs.sk. Slovenská katolícka charita pomáha v Iraku už od roku 2015. Viac informácii o projektoch nájdete priamo na webe Charity

Čítať viac

AD MULTOS ANNOS!

„Kresťania nehľadajú v kňazovi iba človeka, ktorý ich prijme, ktorý ich rád vypočuje. Oni v ňom hľadajú predovšetkým človeka, ktorý im pomôže hľadieť na Boha.“  –  Ján Pavol II.

Drahý náš jubilant – duchovný otec Štefan,
dnes spolu s Vami ďakujeme Pánu Bohu za prežitých 50 rokov Vášho života. Boli to roky naplnené Božou milosťou, Božou láskou a ochranou. Z nich 24 rokov ste v Božej službe ako Kristov kňaz. Uplynulo 9 rokov odvtedy, čo ste správcom a dekanom našej farnosti. Tešíme sa z Vašej prítomnosti medzi nami a radostne prijímame Vašu kňazskú službu, ktorou nás zahŕňate. Naše deti krstom prijímate za deti Božie, školské deti privádzate k Pánu Ježišovi, mladých pripravujete na sviatosť manželstva a umierajúcim otvárate Božie kráľovstvo.         

Vždy máme hlboký duchovný zážitok, keď slúžite svätú omšu. Cítime, že sa tam Pán Ježiš obetuje za nás a Vy ho s láskou vkladáte do našich sŕdc. V Božom slove nám často zdôrazňujete vzájomnú lásku a službu v rodinách. Vo sviatosti zmierenia nám sprostredkujete Božiu lásku a milosrdenstvo. 

Dnes, keď oslavujete svoje 50. narodeniny, chceme Vám prejaviť svoju vďačnosť a vyprosujeme Vám zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie. 

Nech Sila prúdiaca z kríža a ochrana Panny Márie, Matky kňazov, sú Vašou každodennou posilou, odmenou a vďakou za všetko, čo pre našu farnosť robíte.

Ďakujeme Bohu, že ste s nami. 

AD MULTOS ANNOS! 

S úctou a vďakou Vaši farníci 

Čítať viac

4. adventný týždeň

1. Na upratovanie kostola v stredu večer po sv. omši prosíme rodiny Nálešníkovú, Oravcovú a Kislíkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali chrám k dnešnej nedeli.

2. Dávame do pozornosti, že počas lockdownu, teda do 10. januára 2021 sú verejné bohoslužby povolené, ale s výrazným obmedzením. V kostole sa môže iba sedieť, nie stáť. Zároveň platí, že obsadiť možno len 25% kapacity kostola. Znamená to, že každá druhá lavica za sebou musí byť prázdna.
V lavici, v ktorej budete sedieť, sa musí sedieť šachovnicovo, teda každé druhé miesto bude prázdne (neobsadené)! 
Rešpektujme tieto pravidlá. 

Prosíme tiež chorých a ľudí s príznakmi respiračných chorôb, aby v tomto čase zostali doma. Zvlášť to platí pre tých, ktorí vedia, že sú covid-19 pozitívni, alebo majú zostať v karanténe!

3. V súvislosti so zníženou kapacitou kostola dopĺňame ešte jednu sv. omšu na vigíliu Narodenia Pána, vo štvrtok večer o 21:30 hod., okrem sv. omší, ktoré sú každý rok, teda o 16:00 hod. a 24:00 hod. Prosíme však, aby na sv. omšu o 16:00 hod. prišli rodičia s deťmi.
Ostatní využite ďalšie sv. omše, zvlášť polnočnú.

4. Vianočné sv. prijímanie naši kňazi zanesú chorým v stredu dopoludnia. V sakristii môžete nahlásiť do pondelka večera na spoveď aj tých, ku ktorým kňazi nechodia každý mesiac. Prosíme zanechať presnú adresu.

5. Betlehemské svetlo si budete môcť zažať vo farskom kostole v zádverí. Prinesieme ho v pondelok večer a bude k dispozícii do štvrtku. 

6. Časopis Poverello vydávame teraz ako dvojčíslo. Môžete nájsť tabuľky s liturgickým programom na dva týždne. Zároveň je vnútri vložená aj Modlitba pri Štedrej večeriProsíme vás, aby ste sa ju pomodlili spoločne vo svojich rodinách.

Čítať viac

3. adventný týždeň

1.Na upratovanie kostola prosíme rodinu Kačmárovú, Zamborskú a Dzurkovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Spovedanie pred Vianocami bude takto: 

Ponúkame možnosť večerného spovedania vo štvrtok po večernej sv. omši od 19:00 do 20:30 hod. hlavne pre pracujúcich.
Spovedať sa bude aj v sobotu dopoludnia od 9:00 do 10:30 hod.
Okrem toho sú kňazi k dispozícii denne pol hodinu pred sv. omšami. 

 Filiálka Dlhé: V piatok od 16:00 hod. do 18:00 hod.

 Termínov je dosť, preto ich využite. Zároveň však prosíme, aby ste pri čakaní na spoveď dodržiavali primerané odstupy.

3. V pondelok po večernej sv. omši bude stretnutie kurátorov z farského kostola. Prosíme všetkých o účasť. 

Čítať viac