Autor: Lukáš

2. adventný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 3. adventnej nedeli prosíme rodiny Novákovú, Kačenákovú, Žatkovičovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v Katechetickej miestnosti fary.
 3. Vo štvrtok o 15:30 bude miništrantské stretko.
 4. Na budúcu nedeľu po sv. omšiach budú chlapci z našej Charity ponúkať, ako každý rok, vianočné perníky. Môžete si ich zakúpiť, a tým ich podporiť.
 5. V tomto týždni budú rorátne sv. omše (mariánsky formulár) – ráno o 6:30 v pondelok, utorok, štvrtok a sobotu. V stredu večer sv. omša za účastí detí a piatok večer mládežnícka budú taktiež rorátne. Prosíme aby ste si doniesli na sv. omšu lampášiky.
 6. V tomto týždni sú v stredu, piatok a sobotu zimné kántrové dni s obsahom: príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. Záväzný je jeden deň, čo sa týka pokánia.

Čítať viac

1. adventný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 2. adventnej nedeli prosíme rodiny Babejovú, Dojčákovú, Hričákovú.
  Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v katechetickej miestnosti fary.
 3. Vo štvrtok nebude miništrantské stretko.
 4. V nasledujúcom týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude takto:
  Farský kostol  – od pondelka do piatku pol hodiny pred sv. omšou
  Filiálka Dlhé – utorok od 17:15 h do sv. omše a v piatok od 17:15 h do sv. omše
  Kaplnka v škole na Rodinne oblasti – v stredu od 9:00 h spolu so žiakmi
 5. V sobotu 8.12. budeme sláviť slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok a sv. omše budú ako v nedeľu. Vo farskom kostole však dopoludnia o 11:00 h sv. omša nebude!
 6. CK Viver tour organizuje Silvestrovskú púť do Mejugorja v termíne 28. 12. 2018 – 3. 1. 2019. Cena púte je 215 €. Viac informácií bude na plagáte na výveske kostola.
 7. Povzbudzujeme deti k adventnej aktivite. Tento týždeň sa budeme snažiť splniť predsavzatie: ranná a večerná modlitba, modlitba pred a po jedle, nevyslovovať Božie meno nadarmo, nenadávať a vyjadrovať sa slušne. Po splnení vymaľujeme lampášik a prinesieme do kostola.

Čítať viac

34. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 1. adventnej nedeli prosíme rodiny Hrinovú, Fecenkovú, Antolíkovú, Štefaňákovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. Na potreby kostola obetovali bohuznámy darca 80 € a bohuznáma 50 € Pán Boh zaplať štedrým darcom. Dobročinná zbierka sv. Alžbety, ktorá sa tohto roku využije na pomoc rekonštrukcie Domčeka Anky Kolesárovej, činila v našej farnosti spolu 570,51 € (farský kostol: 463,13 €, filiálka Dlhé 73,60 € a filiálka Rodinná oblasť 33,78 €). Úprimné Pán Boh zaplať za každý dar.
 3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v katechetickej miestnosti fary.
 4. Vo štvrtok o 15:30 bude miništrantské stretko.
 5. Na budúcu nedeľu je Prvá adventná nedeľa – začiatok nového cirkevného roka. Pri sv. omšiach budú požehnané adventné vence, ktoré si môžete priniesť. Zároveň bude vo všetkých kostoloch jesenná Zbierka na charitu.
 6. Vo štvrtok o 18:00 hod. sa môžeme zúčastniť na sv. omši ku cti sv. Ondreja, ktorú bude sláviť o. arcibiskup Bernard v Kostole Panny Márie Fatimskej v Čemernom v rámci stretnutia s domácou farnosťou.
 7. Vo farskom kostole sa modlíme každý večer, 10 minút pred sv. omšou, modlitbu Deviatnika k sv. Ondrejovi, hlavnému patrónovi našej arcidiecézy. Pozývame vás k tejto modlitbe. Zároveň sme o. arcibiskupom pozvaní v sobotu 1. 12. do košickej katedrály o 10:00 hod. na slávnostnú sv. omšu sviatku sv. Ondreja.

Čítať viac

33. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli Krista Kráľa prosíme rodiny Balberčákovú, Stolárikovú, Bižovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v Katechetickej miestnosti fary.
 3. Vo štvrtok o 15:30 bude miništrantské stretko.
 4. Dňa 23. – 24. 11. sa uskutoční duchovná obnova pre žiakov 7. ročníka na CZŠ sv. Dominika Savia na Bernolákovej ul. vo Vranove n / T. Pozývame žiakov zo ZŠ Lúčna, Bernolákova, Juh a CZŠ.
 5. V stredu, hodinu pred večernou sv. omšou, bude na filiálke Dlhé vystavená Sviatosť Oltárna k poklone. Pozývame vás k modlitbe. Prvú pol hodinu bude tichá adorácia, následne sv. ruženec pred vystavenou sviatosťou.
 6. Od štvrtku 22. 11. začneme vo farskom kostole modlitbu Deviatnika k sv. Ondrejovi, hlavnému patrónovi našej arcidiecézy. Modliť sa budeme každý večer, 10 minút pred sv. omšou. Pozývame vás k tejto modlitbe. Zároveň sme o. arcibiskupom pozvaní v sobotu 1. 12. do košickej katedrály o 10:00 hod. na slávnostnú sv. omšu sviatku sv. Ondreja.
 7. Veriaci z farnosti v Slovenskej Kajni nás pozývajú na ľudové misie, ktoré budú pod vedením pátra Michala Zamkovského od 24. novembra do 2. decembra. Program je dostupný na tomto odkaze

Čítať viac

32. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 33.cezročnej nedeli prosíme rodiny Harakaľovú, Mudrákovú, Rákocyovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. Na budúcu nedeľu bude vo všetkých kostoloch našej arcidiecézy Dobročinná zbierka sv. Alžbety. Jej výťažok je venovaný rôznym charitatívnym dielam na území košického arcibiskupstva. Pán Boh zaplať vopred za obety na tento cieľ.
 3. Dňa 23. – 24. 11. sa uskutoční duchovná obnova pre žiakov 7. ročníka na CZŠ sv. Dominika Savia na Bernolákovej ul. vo Vranove n/T. Pozývame žiakov zo ZŠ Lúčna, Bernolákova, Juh a CZŠ. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť po školách alebo vzadu na stolíku vo farskom kostole.
 4. Vo štvrtok o 15:30 bude miništrantské stretko.

Čítať viac

31. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny Alžovú, Polaščíkovú, Saxunovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v Katechetickej miestnosti fary.
 3. Dni nasledujúceho týždňa až do štvrtku sú dňami tzv. dušičkovej oktávy. Každý deň môžeme získať úplné odpustky pre duše v očistci za predpokladu, že v stave posväcujúcej milosti pristúpime k sv. prijímaniu a pomodlíme sa na cintoríne za ich spásu, ako aj Na úmysel sv. Otca. Povzbudzujeme vás k tejto duchovnej pomoci dušiam v očistci.
 4. V stredu bude sv. omša za účastí detí – téma: 6. Mojžiš a 10 Egyptských rán.
 5. Vo štvrtok o 15:30 bude miništrantské stretko.
 6. Pozývame na Godzone turné, ktoré bude v rámci týždňa cirkvi pre mládež, v utorok 13. 11. v Košiciach. Hlavný program sa začína o 18:00 večer v hale Cassosport a je zadarmo. Prihlásiť na autobus sa ešte dá na tomto odkaze.
 7. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
  Lukáš BAK a Andrea KLEMBAROVÁ: ohlasujú sa tretíkrát
  Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb

Čítať viac

30. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 31. cezročnej nedeli prosíme rodiny Bertovú, Kundravú, Ocilkovú.
  Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. Od dnešného dňa do stredy večera prebieha v našej farnosti obnova misií. Program je na tomto odkaze alebo v časopise Poverello. Pozývame vás k hojnej účasti na týchto dňoch duchovnej obnovy našej farnosti. Každý deň bude sv. omša aj na filiálke Dlhé.
 3. V utorok 30. 10. slávime Výročie konsekrácie filiálneho kostola na Vranovskom Dlhom. Pre veriacich našej filiálky je to slávnosť, preto pozývame k hojnej účasti na večernej sv. omši o 18:00 hod.
 4. Nasledujúca sobota je prvá sobota. Sväté omše s modlitbou fatimského ruženca budú ako zvyčajne.
 5. Biblické, ani miništrantské stretko tento týždeň nebude!
 6. Vo štvrtok bude prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sväté omše budú ako v nedeľu, keďže je pracovné voľno. Popoludní o 14:00 hod. bude na cintoríne na Vranovskom Dlhom pobožnosť za duše v očistci. Pozývame vás k modlitbe.
 7. V sakristii si môžete zakúpiť Sviecu za nenarodené deti. Stojí 1€ a jej kúpou prispejeme na pro life aktivity Fóra života. V piatok 2.11. večer o 20:00 hod. ju môžeme zažať a pomodliť sa v rodinách za nenarodené deti a ich rodičov.
 8. Do pozornosti dávame, že po zmene času sa menia časy večerných sv. omší na 18:00 – výnimku tvoria nedele a prikázané sviatky, kedy čas sv. omší zostáva 18:30 h.
 9. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
  Vladimír ROŠKO a Adriana ORENIČOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát
  Lukáš BAK a Andrea KLEMBAROVÁ: ohlasujú sa druhýkrát
  Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb

Čítať viac

Program obnovy misií

Nedeľa 28. 10. 2018

 • 8:00 h; 9.30 h; 11:00 h; 18:30 h – sv. omša s misijnou kázňou – farský kostol
 • 9:30 – sv. omša s misijnou kázňou – filiálka Dlhé
 • 11:00 – sv. omša s misijnou kázňou – filiálka Cirkevná škola
 • 16:30 – film Ostrov, cca 2 hod. – farský kostol

Pondelok 29. 10. 2018

 • 9:30 – 11.00 – sviatosť zmierenia – farský kostol
 • 10:00 – sv. omša s misijnou kázňou – farský kostol
 • 16.00 – 17:30 – sviatosť zmierenia – farský kostol
 • 18.00 – sv. omša s misijnou kázňou – farský kostol aj filiálka Dlhé

Utorok 30. 10. 2018

 • 9:30 – 11:00 – sviatosť zmierenia – farský kostol
 • 10:00 – sv. omša s misijnou kázňou – farský kostol
 • 16:00 – 17:30 – sviatosť zmierenia – farský kostol
 • 16:30 – 18:00 – sviatosť zmierenia – filiálka Dlhé
 • 18:00 – sv. omša s misijnou kázňou – farský kostol aj filiálka Dlhé
 • 18:00Filiálka Dlhé: Výročie konsekrácie kostola – slávnosť

Streda 31. 10. 2018

 • 9:30 – 11:00 – sviatosť zmierenia – farský kostol
 • 10:00 – sv. omša s misijnou kázňou – farský kostol
 • 16:00 – 17:30 – sviatosť zmierenia – farský kostol
 • 18:00 – sv. omša s misijnou kázňou – farský kostol aj filiálka Dlhé

Čítať viac

29. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 30. cezročnej nedeli prosíme rodiny Zajacovú, Vaverčákovú, Polaščíkovú.
  Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v katechetickej miestnosti fary. Pozývame vás.
 3. Pozývame miništrantov (aj nových), na miništrantské stretko, každý štvrtok o 15:30 – 16:30 na fare.
 4. Pripomíname a zároveň pozývame k hojnejšej účasti na spoločnej modlitbe sv. ruženca počas mesiaca októbra. Pri nej môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 5. Na budúcu nedeľu sa uskutoční v našej farnosti obnova misií. Pátri kapucíni budú sláviť sv. omše v nedeľu v našich kostoloch. Pozývame vás k hojnej účasti na sv. omšiach, katechézach, ale aj k sviatosti zmierenia, ktorú budeme vysluhovať pred dušičkovými sviatkami.
 6. Pripomíname, že budúci víkend v noci zo soboty na nedeľu o 03:00 hod. sa mení čas z letného na zimný . Ručičku hodinky posunieme o hodinu dozadu.
 7. Tak, ako každý rok, pri príležitosti dušičkových sviatkov si môžeme zakúpiť Sviecu za nenarodené deti. Stojí 1,-€ a jej kúpou prispejeme na pro life aktivity Fóra života. Prosíme vás, aby ste si ich zakúpili a použili ich 2.11. na Spomienku na všetkých verných zosnulých tak, že večer o 20:00 hod. ju zažatú vložíme do okna a pomodlíme sa za nenarodené deti. Ďakujeme.
 8. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
  Lukáš BARTKO a Veronika PIROGOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát
  Vladimír ROŠKO a Adriana ORENIČOVÁ: ohlasujú sa druhýkrát
  Lukáš BAK a Andrea KLEMBAROVÁ: ohlasujú sa prvýkrát
  Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb

Čítať viac

28. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 29. cezročnej nedeli prosíme rodiny Nálešníkovú, Oravcovú, Kislíkovú. Zároveň vyslov-ujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. Budúca nedeľa (29. cezročná) bude slávená ako Misijná nedeľa. Modliť sa budeme v tento deň zvlášť za šírenie evanjelia vo svete. Zároveň bude pri sv. omšiach zbierka na misie. Prosíme vás o štedrosť na tento cieľ.
 3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v katechetickej miestnosti fary. Pozývame vás.
 4. Pozývame miništrantov (aj nových), na miništrantské stretko, každý štvrtok o 15:30 – 16:30 na fare.
 5. Pripomíname a zároveň pozývame k hojnejšej účasti na spoločnej modlitbe sv. ruženca počas mesiaca októbra. Pri nej môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 6. O dva týždne sa uskutoční v našej farnosti obnova misií, po roku od ich skončenia. Pátri kapucíni budú u nás od nedele 28. 10. do štvrtka 1. 11. Pozývame vás k hojnej účasti na sv. omšiach, katechézach, ale aj k sviatosti zmierenia, ktorú budú naši kňazi vysluhovať pred dušičkovými sviatkami. Podrobný program bude vyhlásený na budúcu nedeľu.
 7. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
  Marek SOPKO a Slávka NOVICKÁ: ohlasujú sa tretíkrát
  Peter KMEC a Dominika ĎURIŠKOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát
  Lukáš BARTKO a Veronika PIROGOVÁ: ohlasujú sa druhýkrát
  Vladimír ROŠKO a Adriana ORENIČOVÁ: ohlasujú sa prvýkrát
  Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb

Čítať viac