27. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Smolejovú, Vargovú a Kovalíkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. Zvlášť ďakujeme ženám, ktoré sa zúčastnili na veľkom upratovaní kostola pred odpustom.

2. Na kostolné potreby daroval bohuznámy 30€ a bohuznáma 50€ . Pán Boh zaplať.

3. Dávame do pozornosti birmovancom, že udeľovanie Sviatosti birmovania bude v našej farnosti 12. mája budúceho roka. Začiatok prípravy ďalších ročníkov birmovancov bude od septembra nasledujúceho školského roka.

4. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o prípravu a priebeh  odpustovej slávnosti vo farskom kostole.

5. V októbri sa pred sv. omšami modlime spoločne sv. ruženec. Kto sa zúčastní tejto spoločnej modlitby, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Rovnako môžu získať odpustky aj pri modlitbe v rodine, či chorí.

Manželské ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ján Kostelník a Eva Dzurjaninová – ohlasujú sa tretí krát.