14. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 15. cezročnej nedeli prosíme rodiny Čečkovú, Eliášovú a Ocilkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Zbierka z minulej nedele na Dobročinné diela Sv. Otca činila spolu 564,79-€ (Farský kostol 447,79 €; filiálka Dlhé 87,-€; kaplnka Rodinná oblasť 30,-€). Úprimné Pán Boh zaplať za vaše obety na tento cieľ. Na kostolné potreby obetovali dve Bohuznáme 20,-€ a 50,-€ a zo svadby darovali novomanželia Ivana a Karol 50,-€.  Darcovia na opravu strechy: Štyria Bohu známi po 100,-€ ; Bohu známa 50,-€. Úprimné Pán Boh zaplať.

3. Vyslovujeme vďaku aj vám našim veriacim z filiálky Dlhé za pomoc pri zbierke na opravu strechy farskej budovy. Vyzberali ste spolu 260,10 €.   

4. V dňoch 21. – 22. júla vyvrcholí púť v Gaboltove ku cti blahoslavenej Panny Márie Karmelskej. Z farnosti Hencovce organizujú autobus. Kto by sa chcel prihlásiť z našej farnosti, môže tak urobiť v sakristii. Pre našu farnosť je k dispozícii  asi 15 miest v autobuse.

5. Do pozornosti dávame, že počas prázdnin (tak, ako každý rok) nebudú úradné hodiny na farskom úrade. Kto bude potrebovať vybaviť veci úradné, alebo k sviatostiam či pohrebu, k dispozícii budeme po večerných sv. omšiach v sakristii. Vďaka za pochopenie.

6. V mesiaci júl vyjde časopis Poverello dvakrát ako dvojtýždenník. Program bohoslužieb teda bude vypísaný v časopise na dva týždne.

7. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Artur GAWRON a Miroslava KOVALIKOVÁ: ohlasujú sa druhýkrát
Milan KRAJNAK a Diana BINDASOVÁ: ohlasujú sa prvýkrát
Dominik BOBOŠ a Nikola HUMENÍKOVÁ: ohlasujú sa prvýkrát
Tomáš KINDŽERSKÝ a Eva REVÁKOVÁ: ohlasujú sa prvýkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb