Kategória: Nezaradené

Otázky pre prvoprijímajúcich

Otázky na stiahnutie TU

Otázky a odpovede – Prvé sväté prijímanie – 1. časť

1. Ako sa nazýva naše náboženstvo? – Naše náboženstvo je kresťansko-katolícke. Sme kresťania katolíci.
2. Kto je Boh? – Boh je Pán celého sveta a náš nebeský Otec.
3. Či je viac ako jeden Boh? – Boh je len jeden.
4. Koľko osôb je v jednom Bohu? – V Bohu sú tri Božské osoby – Otec, Syn a Duch Svätý.
5. Čo robíme, keď sa modlíme? – Keď sa modlíme, rozprávame sa s Pánom Bohom.
6. Ako nazývame Tri Božské osoby jedným menom? – Jedným menom ich nazývame Najsvätejšia Trojica.
7. Odkedy je a dokedy bude Boh? – Boh vždy bol, je a bude, lebo Boh je večný.
8. Odkiaľ vieme, že existuje Boh? – Rozum nám hovorí, že Boh existuje, lebo svet musel niekto stvoriť. Okrem toho nám hovorí o Bohu aj Sväté Písmo.
9. Kto stvoril svet? – Svet stvoril Boh.
10. Ktoré sú rozumové stvorenia Boha? – Rozumové stvorenia sú anjeli a ľudia.
11. Kto sú anjeli? – Anjeli sú duchovné stvorenia, ktoré stvoril Boh. Majú rozum a slobodnú vôľu, ale nemajú telo.
12. Akých poznáme anjelov? – Dobrých a zlých.
13. Akí boli anjeli na počiatku? – Všetci boli dobrí. Zlými sa stali niektorí vtedy, keď sa postavili proti Bohu a spáchali hriech.
14. Čo chcú dobrí anjeli? – Dobrí anjeli nás chránia a chcú, aby sme sa dostali do neba.
15. Čo chcú zlí anjeli? – Zlí anjeli chcú, aby sme robili zlo a tak sa dostali do večného zatratenia.
16. Akú úlohu plnia často anjeli? – Sú to poslovia Božej vôle.
17. Z čoho pozostáva človek? – Človek pozostáva zo smrteľného tela a nesmrteľnej duše.
18. Kto stvoril prvých ľudí? – Prvých ľudí stvoril Boh.
19. Aká je ľudská duša? – Je neviditeľná a nesmrteľná.
20. Načo sme na svete? – Na svete sme na to, aby sme Pána Boha poznali, jeho milovali, jemu svojím životom slúžili a tak sa dostali do neba.
21. Ako sa volali prví ľudia, ktorých Boh stvoril? – Volali sa Adam a Eva
22. Ako žili prví ľudia na začiatku? – Prví ľudia žili šťastne, nemuseli trpieť ani zomrieť.
23. Prečo stratili prví ľudia túto blaženosť? – Stratili ju preto, lebo spáchali hriech.
24. Kto spácha hriech? – Hriech spácha ten, kto vedome a dobrovoľne prestúpi Božie prikázanie.
25. Ako rozlišujeme hriechy? – Rozlišujeme ich sa na smrteľné, čiže ťažké a všedné, čiže ľahké.
26. Ako sa volá hriech prvých ľudí? – Volá sa dedičný hriech, lebo prechádza od prvých ľudí na každého človeka. S týmto hriechom sme sa narodili.
27. Ako sa Boh zmiloval nad ľuďmi po prvom hriechu? – Zmiloval sa tak, že nám poslal Vykupiteľa z hriechov, Ježiša Krista.
28. Koho si vyvolil Boh za matku Pána Ježiša? – Vyvolil sa Pannu Máriu.
29. Koho si vyvolil Boh za pozemského otca Pána Ježiša? – Vyvolil si Svätého Jozefa.
30. Čo znamená meno Ježiš? – Meno Ježiš znamená Spasiteľ alebo Vykupiteľ.
31. Čo znamená meno Kristus? – Meno Kristus znamená Pomazaný.
32. Koho máme vidieť v Ježišovi? – Máme v ňom vidieť opravdivého Boha a opravdivého človeka.
33. Kde sa narodil Ježiš a kde bol vychovávaný? – Narodil sa v Betleheme a vychovávaný bol v Nazarete.

Otázky a odpovede – Prvé sväté prijímanie – 2. časť

34. Kto to bol Kain a Ábel? – Boli to deti Adama a Evy
35. Prečo zabil Kain svojho brata Ábela? – Zabil ho zo závisti a nenávisti, lebo Bohu sa viac páčila obeta Ábela, ako Kainova obeta
36. Čo sa stane s dobrými a čo so zlými po smrti? – Dobrí budú odmenení nebom a zlí budú odsúdení k večnému zatrateniu.
37. Kedy veríme v Boha? – Vtedy, keď žijeme podľa jeho prikázaní a podľa jeho slova.
38. V čom nám bol podobný Ježiš? – Bol nám podobný vo všetkom, okrem hriechu
39. Čomu nás učí pozemský život Pána Ježiša? – Učí nás poslušnosti, modlitbe a statočnej práci
40. Čo učil Pán Ježiš? – Učil všetko, čo máme veriť a konať, aby sme boli spasení
41. Kto spísal učenie Pána Ježiša? – Učenie Pána Ježiša spísali štyria evanjelisti – Marek, Matúš, Lukáš a Ján
42. Ako znie hlavné Ježišovo prikázanie? – Znie takto: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a zo všetkých svojich síl, a milovať budeš svojho blížneho, ako seba samého
43. Kedy milujeme Boha nadovšetko? – Vtedy, keď ho máme radšej, ako všetko ostatné a keď sa snažíme plniť jeho vôľu
44. Čím potvrdil Ježiš pravdivosť svojho učenia? – Potvrdil ho zázrakmi, ktoré urobil
45. Čo urobil Pán Ježiš pri Poslednej večeri? – Premenil chlieb na svoje telo a víno na svoju krv. Obetoval prvú svätú omšu.
46. Kto dostal od Ježiša moc premieňať chlieb a víno na jeho telo a krv? – Túto moc dostali apoštoli, ktorí ju odovzdali biskupom, a tí kňazom
47. Kto je to Duch Svätý? – Duch Svätý je tretia Božská osoba, opravdivý Boh s Otcom i Synom
48. Kedy zostúpil Duch Svätý na apoštolov? – Zostúpil na nich na sviatok Turíc
49. Kedy dostávame dar Ducha Svätého my? – Dostávame ho zvlášť pri sviatosti birmovania
50. Kde sa nachádzajú pravdy nášho náboženstva? – V Katechizme, ale aj vo Svätom Písme
51. Ako sa delia knihy Svätého Písma? – Delia sa na knihy Starého a Nového Zákona
52. Ktoré sú knihy Nového Zákona? – Sú to štyri evanjeliá, Skutky apoštolov, listy apoštolov a Zjavenie sv. apoštola Jána
53. Ako znie 6 Hlavných právd viery? – Pozri sa do učebnice náboženstva vzadu
54. Vymenuj 7 Sviatostí? – Krst, Birmovanie, Sviatosť Oltárna, Sviatosť zmierenia, Pomazanie chorých, Posvätenie kňazstva, Manželstvo
55. Čo sú to sviatosti? – Sviatosti sú viditeľné znaky, ktoré ustanovil Ježiš Kristus, aby nimi privádzal do ľudských duší neviditeľnú milosť Božiu
56. Čo je to krst? – Je to prvá a najpotrebnejšia sviatosť, ktorá zmýva dedičný hriech, robí nás Božími deťmi a členmi Cirkvi
57. Čo je to sviatosť zmierenia? – Je to sviatosť, v ktorej nám Boh prostredníctvom kňaza odpúšťa hriechy
58. Čo budem robiť pri spytovaní svedomia? – Budem rozmýšľať nad tým, aké hriechy som spáchal
59. Z ktorých hriechov sa musíme určite vyspovedať? – Z ťažkých hriechov
60. Čo je to ľútosť? – Ľútosť je bolesť duše nad spáchanými hriechmi

Otázky a odpovede – Prvé sväté prijímanie – 3. časť

61. Ktoré sú hlavné časti svätej omše? – Je to bohoslužba slova a bohoslužba obety.
62. Ako sa máme zúčastňovať na svätej omši? – Tak, že máme dobre počúvať čítania Božieho slova, spoločne sa modliť a spievať, obetovať samých seba Bohu a ísť na sväté prijímanie.
63. V akom stave máme byť pred svätým prijímaním? – Máme byť v stave milosti.
64. Kedy sme v stave milosti? – Vtedy, keď nemáme na duši ťažký hriech.
65. Môžeme pristúpiť k svätému prijímaniu so všednými hriechmi? – Môžeme, ale máme ich najprv oľutovať.
66. Čo treba urobiť pred a po svätom prijímaní? – Treba sa pomodliť.
67. Čo treba zachovať, ak chceme ísť na sväté prijímanie? – Je treba zachovať to, že hodinu pred svätým prijímaním nemáme nič jesť a okrem čistej vody ani nič piť.
68. Čo poviem, keď mi kňaz podá svätú Hostiu? – Na slová kňaza „Telo Kristovo“, odpoviem „Amen“.
69. Čo je Cirkev? – Je to spoločenstvo Božieho ľudu.
70. Kto založil Cirkev? – Založil ju Ježiš Kristus.
71. Na čo založil Ježiš Cirkev? – Na to, aby viedla ľudí k spáse.
72. Kto vedie Cirkev? – Vedú ju nástupcovia apoštolov, teda pápež a biskupi.
73. Kto pomáha biskupom v ich službe? – Sú to kňazi, ktorí sú pastiermi Božieho ľudu.
74. Aké znaky má Cirkev Kristova? – Je jedna, svätá, všeobecná a apoštolská.
75. Kto môže vysluhovať sviatosti? – Väčšinu sviatostí iba kňazi, len manželstvo si vysluhujú manželia.
76. Či sa treba modliť? – Modliť sa treba, lebo aj sám Ježiš sa modlil a bez modlitby sa nemôžeme páčiť Bohu.
77. Prečo sa máme modliť? – Preto, aby sme modlitbou Boha oslávili, aby sme mu ďakovali, odprosovali ho a prosili o pomoc.
78. Kedy sa máme modliť? – Modliť sa máme hlavne ráno a večer, ale podľa možností aj predjedlom a po jedle, na obed na Anjel Pána a pri iných príležitostiach.
79. Ako sa môžeme modliť? – Modliť sa môžeme potichu alebo nahlas, sami alebo spoločne.
80. Za koho sa máme často modliť? – Za našich rodičov a príbuzných, ale aj sami za seba.
81. Čo je to svätá omša? – Je to verejná bohoslužba Cirkvi.
82. Ktorý je najväčší sviatok cirkevného roka? – Je to Veľká noc.
83. Kedy sa máme zúčastniť určite na svätej omši? – Hlavne v nedeľu a v prikázané sviatky.
84. Čo je to kostol? – Je to Dom Boží a domov Božieho ľudu tu na zemi.
85. Kto sú to svätí? – Sú to ľudia, ktorí žili podľa Božej vôle a tak sa páčili Bohu.
86. Prečo si spomedzi svätých najviac uctievame Pannu Máriu? – Preto, lebo ona je matkou Pána Ježiša a našou nebeskou matkou.
87. Čo máme vedieť o smrti človeka? – To, že smrť nie je pre človeka koniec, ale prechod z pozemského do večného života.
88. Čo bude po smrti? – Začne sa nový život: pre dobrých to bude život blaženosti, pre zlých to bude život k večnému zatrateniu.
89. Čím prejdeme po smrti? – Prejdenie cez Boží súd.
90. Aký bude ten Boží súd? – Po našej smrti to bude osobitný súd a na konci sveta to bude posledný súd, čiže súd sveta.

 

Čítať viac