AD MULTOS ANNOS!

„Kresťania nehľadajú v kňazovi iba človeka, ktorý ich prijme, ktorý ich rád vypočuje. Oni v ňom hľadajú predovšetkým človeka, ktorý im pomôže hľadieť na Boha.“  –  Ján Pavol II.

Drahý náš jubilant – duchovný otec Štefan,
dnes spolu s Vami ďakujeme Pánu Bohu za prežitých 50 rokov Vášho života. Boli to roky naplnené Božou milosťou, Božou láskou a ochranou. Z nich 24 rokov ste v Božej službe ako Kristov kňaz. Uplynulo 9 rokov odvtedy, čo ste správcom a dekanom našej farnosti. Tešíme sa z Vašej prítomnosti medzi nami a radostne prijímame Vašu kňazskú službu, ktorou nás zahŕňate. Naše deti krstom prijímate za deti Božie, školské deti privádzate k Pánu Ježišovi, mladých pripravujete na sviatosť manželstva a umierajúcim otvárate Božie kráľovstvo.         

Vždy máme hlboký duchovný zážitok, keď slúžite svätú omšu. Cítime, že sa tam Pán Ježiš obetuje za nás a Vy ho s láskou vkladáte do našich sŕdc. V Božom slove nám často zdôrazňujete vzájomnú lásku a službu v rodinách. Vo sviatosti zmierenia nám sprostredkujete Božiu lásku a milosrdenstvo. 

Dnes, keď oslavujete svoje 50. narodeniny, chceme Vám prejaviť svoju vďačnosť a vyprosujeme Vám zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie. 

Nech Sila prúdiaca z kríža a ochrana Panny Márie, Matky kňazov, sú Vašou každodennou posilou, odmenou a vďakou za všetko, čo pre našu farnosť robíte.

Ďakujeme Bohu, že ste s nami. 

AD MULTOS ANNOS! 

S úctou a vďakou Vaši farníci