8. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 9. cezročnej nedeli prosíme rodiny Kapustovú, Kľučárovú a Urigovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám birmovancov, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V nasledujúcom týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude takto:

Farský kostol – v pondelok až piatok pol hodiny pred sv. omšami.

Filiálka Dlhé – v piatok od 17:00 do 18:00 hod. (aj veriaci z Rod. oblasti, keďže vo štvrtok bude prikázaný sviatok a na R.O. sa nebude spovedať).

3. Vo štvrtok je Prikázaný sviatok Božieho Tela a Krvi. Sv. omša v stredu večer je s platnosťou zo slávnosti Božieho Tela.

Eucharistická procesia ulicami nášho mesta bude v deň sviatku. Začne sa o 16:00 hod. v gr.-kat. chráme Božieho Tela v meste, a skončí sa v našom farskom kostole sv. Františka. Srdečne vás všetkých na túto procesiu pozývame. Pri tejto slávnosti môžeme získať plnomocné odpustky pri splnení podmienok (byť v stave posväcujúcej milosti, prijať Eucharistiu a pomodliť sa na úmysel Sv. Otca).

4. Od štvrtku začneme na filiálke Dlhé duchovnú prípravu na odpustovú slávnosť Nepoškvrneného Srdca Panny Márie modlitbou Deviatnika. Budeme sa ho modliť každý deň pred sv. omšami, resp. o 18:00 hod.(aj keď sv. omša nebude). V nedeľu bude modlitba Deviatnika po sv. omši.

5. Na prvý piatok bude vo farskom kostole adorácia Najsv. Sviatosti Oltárnej. Začne o 15:00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

6. V sobotu bude prvá sobota v mesiaci (fatimská). Spoločná modlitba sv. ruženca začne ako zvyčajne pred rannými sv. omšami vo farskom kostole, ako na filiálke Dlhé.

Čítať viac

Žime v Duchu Svätom

Milí priatelia. Záver veľkonočnej doby patrí slávnosti Turíc. Ježiš zosiela Ducha Svätého od Otca, aby – ako hovorí evanjelista Ján – vydal o ňom svedectvo, ale zároveň aby aj nás poučil o všetkom, čo Ježiš učil a konal. Zoslanie Ducha Svätého na učeníkov je zároveň chvíľou, keď vznikla Cirkev. Učeníci, spolu s Máriou, očakávali v modlitbe príchod Ducha Svätého. Písmo nás učí, ako sa zmenil život učeníkov príchodom Ducha Svätého – učeníci dostali silu svedčiť o Kristovi pred ľuďmi. Boží Duch spôsobil, že z ich života zmizol strach. Nebojácne hlásali evanjelium, ba dokonca boli ochotní pre vieru v Krista vydržať aj prenasledovanie, mučenie, väznenie a neraz aj výsmech a potupu od ľudí. To všetko pritom prijímali s radosťou. Kto to celé spôsobil? Bol to Duch Svätý. Svojim pôsobením kvalitatívne zmenil život Ježišových učeníkov. Jediným zmyslom života a jedinou skutočnou radosťou sa im stal iba Ježiš a to, čo vedie k plnému životu s Bohom. Turíce slávime každý rok aj my. Je to pre nás veľký sviatok. Avšak potrebné je pochopiť, že Duch Svätý je daný aj nám. Prijali sme ho pri krste, ale osobitným spôsobom ho dostávame aj pri birmovke. To sú sviatostné znaky. Lenže Boží Duch nemá vo svojom pôsobení hranice a nemožno ho spútať. V našom živote môže konať tak, ako chce. Je však dôležité, aby sme ho do nášho života pustili; aby sme mu nebránili konať v nás a cez nás. Dnešný svet totiž potrebuje, aby sa našli ľudia, ktorí budú svedkami viery a nádeje. Mnohí ľudia hľadajú zmysel života. Je pritom dôležité, aby sme im boli my kresťania svetlom na tejto ceste; aby sme ukázali, že život s Ježišom môže byť naplnený a radostný. Vyprosujme si preto v týchto dňoch dary Božieho Ducha a každý deň sa dovolávajme jeho blízkosti a prítomnosti. To bude znak, že nám na našom vzťahu s Ježišom záleží.

Dekan  Štefan

Čítať viac

7. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli Najsvätejšej trojice prosíme rodiny našich birmovancov v sobotu dopoludnia po spovedi. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Zbierka z minulej nedele na Katolícke masmédiá činila v našej farnosti spolu 572,95 €  (farský Kostol sv. Františka 421,40 €; filiálka Dlhé 86,20 € a filiálka Rodinná oblasť 65,35 €).

3. V pondelok budeme sláviť novú liturgickú spomienku Panny Márie, Matky Cirkvi. Osobitne teda nebudeme sláviť Svätodušný pondelok, ale táto spomienka je s ním podstatne spojená.

4. V utorok po večernej sv. omši pozývame na Biblické stretnutie do katechetickej miestnosti.

5. V stredu po večernej sv. omši  sa budú skúšať birmovanci z Katechizmu a v sobotu dopoludnia o 9:00 hod. sa budú môcť vyspovedať. Spovedanie bude v rámci kajúcej pobožnosti. Rodičia, príbuzní a birmovní rodičia budú mať možnosť sa vyspovedať každý deň počas týždňa, pol hodinu pred večernými sv. omšami.

6. V piatok po večernej sv. omši bude adorácia s birmovancami, ktorá bude bezprostrednou modlitbovou prípravou k nedeľnej slávnosti.

7. Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti udeľovaná Sviatosť birmovania pri sv. omši o 11:00 h. Z tohto dôvodu budú zmenené niektoré sv. omše. Vo farskom kostole nebude sv. omša o 9:30 a na filiálkach sa mení čas: Rodinná oblasť o 8:00 h a Dlhé o 9:00 h.

Čítať viac

7. Veľkonočná nedeľa

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej turíčnej nedeli prosíme rodinu Gamratovú, Rosteckú a Sztrakovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Naďalej sa modlíme pred večernými sv. omšami Deviatnik k Duchu Svätému pred sviatkom Turíc.

3. Dnes je 52. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Zároveň je vo všetkých kostoloch Zbierka na katolícke masmédiá. Chceme sa poďakovať za všetky vaše finančné obety na tento cieľ.

4. Odchod autobusu do Gaboltova na Turíčnu novénu bude pre náš dekanát v pondelok 14. mája,14:30h spred farského kostola.

5. V piatok po večernej sv. omši (ktorá bude skôr – 18:00) sa vo farskom kostole uskutoční duchovná obnova birmovancov, ktorí 27.5.2018 pristúpia k sviatosti birmovania. Účasť nutná.

6. V sobotu 19. 5. 2018 sa v Prešove uskutoční stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy – MIKE 2018.

7. V sobotu 19.5.2018 pri večernej sv. omši o 18:00h vás pozývame sláviť turíčnu vigíliu.

8. V dňoch 9.-14.júla 2018 naše rehoľné sestry a mladí organizujú letný tábor. Záväznú prihlášku si môžete vziať vzadu v kostole. Bližšie informácie u sestričky Imakuláty. Letný tábor sa uskutoční pri Sninských rybníkoch.

Čítať viac

6. Veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 7. veľkonočnej  nedeli prosíme rodinu Baškovskú, Vaterkovú a Kentošovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám prvoprijímajúcich detí, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Vo štvrtok je Prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. omša v stredu večer je s platnosťou zo sviatku. Zároveň budú vo štvrtok dopoludnia aj rekolekcie, preto ranná sv. omša nebude, ale bude o 8:30 hod.! (za účasti detí z Cirkevnej školy).

3. Od piatku sa pred večernými sv. omšami začneme modliť Deviatnik k Duchu Svätému pred sviatkom Turíc.

4. Budúcu sobotu o 9:30h bude blok sobášnych náuk – viera, sviatosti, prikázania pre snúbencov, ktorí ho ešte neabsolvovali.

5. Na budúcu nedeľu je 51. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Zároveň bude vo všetkých kostoloch Zbierka na katolícke masmédiá.

6. Kto sa chce prihlásiť na autobus do Gaboltova na Turíčnu novénu, ktorá bude pre náš dekanát v pondelok, 14. mája, môže tak urobiť v sakristii farského kostola.

7. V sobotu 19. 5. 2018 (o dva týždne) sa uskutoční tradičné stretnutie ružencových bratstiev z našej arcidiecézy v kostole dominikánov v Košiciach. Podrobný program stretnutia je na tomto odkaze.

Čítať viac

5. Veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 6. veľkonočnej nedeli prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí v sobotu po skončení svätej spovede. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V stredu po večernej sv. omši bude nácvik liturgie prvého sv. prijímania. Účasť všetkých detí a rodičov je nutná.

3. Od utorka – 1. mája sa posúva čas večerných sv. omší vo farskom kostole počas týždňa z 18:00 na 18:30. Zároveň sa budeme modliť vo farskom kostole Májovú pobožnosť večer o 18:25 hod.

4. V nasledujúcom týždni bude Prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude takto:
Farský kostol – od pondelka do piatku ráno od 6:00 do 6:30 hod a večer (v pondelok 17:30-18:00) od 18:00 do 18:30 hod.
Filiálka Dlhé – v utorok od 17:30 do sv. omše a v piatok od 17:15 do 18:00 hod.
Filiálka Rodinná oblasť – v stredu dopoludnia od 9:00 hod. v škole (spolu so žiakmi)

5. Prosíme rodičov a príbuzných detí, ktoré idú na budúcu nedeľu na Prvé sv. prijímanie, aby sa vyspovedali počas týždňa. Spovedať sa bude každý večer: v pondelok od 17:30 do 18:00 a od utorka od 18:00 do 18:30 hod.

6. Adorácia na prvý piatok vo farskom kostole začne o 15:00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a bude trvať do večernej sv. omše. Pozývame vás k modlitbe.

7. Prvá sv. spoveď detí bude vo farskom kostole nasledujúcu sobotu. Začne o 9:00 hod. a bude súčasťou kajúcej pobožnosti. Prosíme rodičov, aby prišli spolu so svojimi deťmi.

8. Slávnosť Prvého sv. prijímania bude v našom farskom kostole v nedeľu o 10:00 hod. Prosíme vás, aby ste miesta v laviciach rezervovali predovšetkým pre rodičov prvoprijímajúcich detí.

9. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
Stanislav GAZDA a Kristína ČULENOVÁ – ohlasujú sa tretíkrát
Jakub KAČMÁR a Mária ZVALENÁ –  ohlasujú sa tretíkrát
Peter KARPÁČ a Anna ŠTEFČÍKOVÁ –  ohlasujú sa druhýkrát
Dominik VALIGA a Martina ŠIROTNÍKOVÁ –  ohlasujú sa druhýkrát
Tomáš GEŠPER a Michaela DEMETROVÁ –  ohlasujú sa prvýkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb.

Čítať viac

4. Veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 5. veľkonočnej nedeli prosíme rodiny Habasovú, Hruštičovú a Sisákovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok 24. 4. po večernej sv. omši bude v katechetickej miestnosti Biblické stretnutie.

3. V pondelok o 16:00  bude prvý liturgický nácvik detí na 1. sv. prijímanie. Účasť všetkých detí je nutná.

4. V stredu pred sv. omšou o 17:15 bude nácvik spevu na 1. sväté prijímanie. Po večernej sv. omši bude organizačné stretnutie všetkých rodičov a ich prvoprijímajúcich detí. Obsahom stretnutia bude bezprostredná príprava na 1. sväté prijímanie.

5. V piatok začne modlitba Deviatnika pred 1. sv. prijímaním detí 5 minút pred sv. omšou. Pozývame prvoprijímajúce deti a ich rodičov každý večer do kostola – je to ich duchovná príprava k prvému prijatiu eucharistického Ježiša.

6. V piatok začína duchovná obnova pre prvoprijímajúce deti v škole. Prosíme, myslite na deti aj animátorov v modlitbách 🙂

7. Dnes je Nedeľa Dobrého Pastiera, pri ktorej sa modlime za nové kňazské povolania. Popoludní bude vystavená sviatosť oltárna vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé a to po sv. ruženci. V rámci tejto poklony sa budeme modliť za kňazov.

Čítať viac

3. Veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 4. veľkonočnej nedeli prosíme rodiny Ivankovú, Rusnákovú a Struhárikovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Nácvik spevu na prvé sv. prijímanie bude v pondelok 16. 4. o 17:00 hod. v katechetickej miestnosti a v stredu 18. 4. o 17:30 hod, pred sv. omšou. Zároveň v stredu po sv. omši bude skúška prvoprijímajúcich detí z ďalších otázok katechizmu.

3. Budúca nedeľa – 4. veľkonočná, je Nedeľa Dobrého Pastiera. Budeme sa modliť za nové kňazské povolania. Zároveň pri sv. omšiach bude zbierka na Kňazský seminár v Košiciach.

4. Celý nasledujúci týždeň bude v Cirkvi prežívaný ako Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Zvlášť vás pozývame vo štvrtok a piatok na večerné sv. omše, ktoré budú spojene s adoráciami a ružencom za povolania.

5. Dňa 27. 4. – 28. 4. 2018 sa uskutoční v rámci bezprostrednej prípravy na Prvé sväté prijímanie duchovná obnova pre deti 3. ročníka na CZŠ sv. Dominika Savia na Bernolákovej ul. vo Vranove nad Topľou. Pozývame deti zo ZŠ Lúčna, Bernolákova, Juh a CZŠ.

6. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Martin DELY a Miriama MAJERNÍKOVÁohlasujú sa tretíkrát

Richard AŠTARY a Michaela BABEJOVÁ  – ohlasujú sa druhýkrát

Jakub KAČMÁR a Mária ZVALENÁohlasujú sa prvýkrát

Stanislav GAZDA a Kristína ČULENOVÁ – ohlasujú sa prvýkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb.

Čítať viac

2. Veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 3. veľkonočnej nedeli prosíme rodiny Klimčovú, Palenčíkovú a Mitaľovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom činila v našej farnosti 717,32 € (farský kostol 544,12 €, filiálka Dlhé 125,20 €, filiálka Rodinná oblasť 45 €).
Zbierka pri Božom hrobe činila v našej farnosti 1062,11,- € (farský kostol 896,71, filiálka Dlhé 165,40). Všetkým štedrým darcom ďakujeme 🙂

3. Pozývame vás na Rozhlasovú púť rádia Lumen do Krakowa, ktorá sa uskutoční v sobotu 5. mája. Záujemcovia, prihláste sa prosíme v sakristii do piatku.

4. V pondelok je slávnosť Zvestovania Pána, ktorý bol preložený z 25.marca, keďže v ten deň bola Kvetná nedeľa.

5. V utorok po večernej sv. omši bude v katechetickej miestnosti Biblické stretnutie.

Čítať viac

1. Veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 2. veľkonočnej nedeli prosíme rodiny Novákovú, Kačenákovú a Žatkovičovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Vyslovujeme vďačnosť za vaše milodary v pôstnej zbierke s názvom Veľkonočný dar. Spolu sa vyzbieralo 915,-€. Táto čiastka bola rozdelená členmi pastoračnej rady do asi 25 rodín našej farnosti, ktoré sú v núdzi. Vďaka za tento váš postoj charity a milosrdenstva.

3. Deviatnik k B. milosrdenstvu: utorok – sobota 17:45 hod. Deviatnik sa skončí slávením Nedele Božieho milosrdenstva.

4. Po veľkonočných sviatkoch, v sobotu 7. apríla, sa bude konať v Humennom Arcidiecézne stretnutie mládeže v spoločenstve s o. biskupom Marekom. Kto z mladých by sa ho chcel zúčastniť, nech sa prihlási v sakristii

5. V sobotu 7. apríla bude v našom farskom kostole celodenná eucharistická poklona, a to v rámci diecéznych adorácií, ktoré sú každý deň v inej farnosti.

6. Celý nasledujúci týždeň je Veľkonočná oktáva, teda každý deň sa slávi ako Veľkonočná nedeľa.

7. Sviatosť manželstva chcú prijať: Martin DELY a Miriama MAJERNÍKOVÁ. Ohlasujú sa prvý krát. Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Čítať viac