5. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 6.cezročnej nedeli prosíme rodiny Nálešníkovú, Oravcovú a Kislíkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

4. V pondelok bude 1. Výročie obnovenia Ružencového bratstva na filiálke Dlhé. Pozývame všetkých vás, členov – ruženčiarov, z Dlhého, aby ste prišli na túto slávnostnú sv. omšu. O 17:30 začne slávnosť modlitbou sv. ruženca s kňazom.

5. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v katechetickej miestnosti.

6. Vo štvrtok budú rekolekcie dekanátu Vranov nad Topľou. Ranná sv. omša z tohto dôvodu nebude – bude o 9:00.

7. V sobotu o 9:30 hod. bude vo farskom kostole Katechéza rodičov prvoprijímajúcich detí. Účasť povinná.

8. Keďže sa veľmi rozmohlo – najmä v našom farskom kostole – rozprávanie nahlas pred a po sv. omšiach, prosíme vás, bratia a sestry, aby sme sa vrátili k úcte a posvätnému tichu v chráme. Podobne je to všade v iných kostoloch. Sme radi, že tvoríme spoločenstvo a spolu sa môžeme rozprávať, avšak prenesme tieto rozhovory pred dvere našich chrámov. Vo vnútri kostola sa stíšme a učme sa vnímať Božiu prítomnosť. Toto platí pre celý kostol (aj sakristiu a miestnosť pre rodičov s deťmi). Vďaka za vaše pochopenie tejto naliehavej prosby.

Čítať viac

Najkrajší chrám = čisté srdce

“Najkrajší chrám je čisté srdce, v ktorom prebýva Ježiš.”

Táto myšlienka bola mottom duchovnej obnovy štvrtákov, ktorá prebiehala 19. – 20. januára 2018 na CZŠ sv. Dominika Savia vo Vranove nad Topľou. Chrám je dom Boží, miesto modlitby a oslavy Boha. Chrám je chrámom vtedy, keď v ňom býva Ježiš. Bez Ježiša môže byť peknou stavbou, kultúrnou pamiatkou, galériou … Aj naše srdce má byť chrámom, v ktorom prebýva Ježiš, aj v našom srdci má byť Ježiš  oslavovaný, aj naše srdce má byť krásne, čisté, dôstojné, ozdobené … a preto je potrebné stále sa oňho starať. Ako ? To sa všetci učili na duchovnej obnove. Fotogaléria z obnovy je dostupná na tomto odkaze.

Čítať viac

4. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 5. cezročnej nedeli prosíme rodiny Kačmárovú, Zamborskú, Dzurkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať sa bude takto:

Farský kostol každý deň ráno od 6:00 do 6:30, večer od 17:15 do 18:00.

Filiálka Dlhé v piatok od 16:45 do 18:00.

Filiálka Rodinná oblasť vo štvrtok od 9:00 dopoludnia so žiakmi CSŠ.

3. V piatok bude adorácia od 15:00. a začne Korunkou Božieho milosrdenstva.

4. V piatok bude sviatok Obetovania Pána (Hromnice). Pri sv. omši bude svätenie Hromničných sviec, ktoré si doneste všetci so sebou.

5. V sobotu bude Prvá sobota v mesiaci február. Ranné sv. omše vo farskom kostole a na filiálke Dlhé začnú ako obvykle modlitbou svätého ruženca. Nakoľko bude spomienka sv. Blažeja, bude pri sv. omšiach požehnanie hrdiel.

6. V sobotu dopoludnia od 9:30 bude prvý blok manželských náuk pre snúbencov, ktorí chcú prijať v tomto roku sviatosť manželstva. Prosíme, aby sa ho zúčastnili zvlášť tie páry, ktoré majú termín sobáša v prvom polroku.

7. Sviatosť birmovania sa bude v tomto roku u nás vysluhovať v nedeľu 27.mája o 11:00. Je to nedeľa Najsvätejšej Trojice.

Čítať viac

Otázky pre prvoprijímajúcich

Otázky na stiahnutie TU

Otázky a odpovede – Prvé sväté prijímanie – 1. časť

1. Ako sa nazýva naše náboženstvo? – Naše náboženstvo je kresťansko-katolícke. Sme kresťania katolíci.
2. Kto je Boh? – Boh je Pán celého sveta a náš nebeský Otec.
3. Či je viac ako jeden Boh? – Boh je len jeden.
4. Koľko osôb je v jednom Bohu? – V Bohu sú tri Božské osoby – Otec, Syn a Duch Svätý.
5. Čo robíme, keď sa modlíme? – Keď sa modlíme, rozprávame sa s Pánom Bohom.
6. Ako nazývame Tri Božské osoby jedným menom? – Jedným menom ich nazývame Najsvätejšia Trojica.
7. Odkedy je a dokedy bude Boh? – Boh vždy bol, je a bude, lebo Boh je večný.
8. Odkiaľ vieme, že existuje Boh? – Rozum nám hovorí, že Boh existuje, lebo svet musel niekto stvoriť. Okrem toho nám hovorí o Bohu aj Sväté Písmo.
9. Kto stvoril svet? – Svet stvoril Boh.
10. Ktoré sú rozumové stvorenia Boha? – Rozumové stvorenia sú anjeli a ľudia.
11. Kto sú anjeli? – Anjeli sú duchovné stvorenia, ktoré stvoril Boh. Majú rozum a slobodnú vôľu, ale nemajú telo.
12. Akých poznáme anjelov? – Dobrých a zlých.
13. Akí boli anjeli na počiatku? – Všetci boli dobrí. Zlými sa stali niektorí vtedy, keď sa postavili proti Bohu a spáchali hriech.
14. Čo chcú dobrí anjeli? – Dobrí anjeli nás chránia a chcú, aby sme sa dostali do neba.
15. Čo chcú zlí anjeli? – Zlí anjeli chcú, aby sme robili zlo a tak sa dostali do večného zatratenia.
16. Akú úlohu plnia často anjeli? – Sú to poslovia Božej vôle.
17. Z čoho pozostáva človek? – Človek pozostáva zo smrteľného tela a nesmrteľnej duše.
18. Kto stvoril prvých ľudí? – Prvých ľudí stvoril Boh.
19. Aká je ľudská duša? – Je neviditeľná a nesmrteľná.
20. Načo sme na svete? – Na svete sme na to, aby sme Pána Boha poznali, jeho milovali, jemu svojím životom slúžili a tak sa dostali do neba.
21. Ako sa volali prví ľudia, ktorých Boh stvoril? – Volali sa Adam a Eva
22. Ako žili prví ľudia na začiatku? – Prví ľudia žili šťastne, nemuseli trpieť ani zomrieť.
23. Prečo stratili prví ľudia túto blaženosť? – Stratili ju preto, lebo spáchali hriech.
24. Kto spácha hriech? – Hriech spácha ten, kto vedome a dobrovoľne prestúpi Božie prikázanie.
25. Ako rozlišujeme hriechy? – Rozlišujeme ich sa na smrteľné, čiže ťažké a všedné, čiže ľahké.
26. Ako sa volá hriech prvých ľudí? – Volá sa dedičný hriech, lebo prechádza od prvých ľudí na každého človeka. S týmto hriechom sme sa narodili.
27. Ako sa Boh zmiloval nad ľuďmi po prvom hriechu? – Zmiloval sa tak, že nám poslal Vykupiteľa z hriechov, Ježiša Krista.
28. Koho si vyvolil Boh za matku Pána Ježiša? – Vyvolil sa Pannu Máriu.
29. Koho si vyvolil Boh za pozemského otca Pána Ježiša? – Vyvolil si Svätého Jozefa.
30. Čo znamená meno Ježiš? – Meno Ježiš znamená Spasiteľ alebo Vykupiteľ.
31. Čo znamená meno Kristus? – Meno Kristus znamená Pomazaný.
32. Koho máme vidieť v Ježišovi? – Máme v ňom vidieť opravdivého Boha a opravdivého človeka.
33. Kde sa narodil Ježiš a kde bol vychovávaný? – Narodil sa v Betleheme a vychovávaný bol v Nazarete.

Otázky a odpovede – Prvé sväté prijímanie – 2. časť

34. Kto to bol Kain a Ábel? – Boli to deti Adama a Evy
35. Prečo zabil Kain svojho brata Ábela? – Zabil ho zo závisti a nenávisti, lebo Bohu sa viac páčila obeta Ábela, ako Kainova obeta
36. Čo sa stane s dobrými a čo so zlými po smrti? – Dobrí budú odmenení nebom a zlí budú odsúdení k večnému zatrateniu.
37. Kedy veríme v Boha? – Vtedy, keď žijeme podľa jeho prikázaní a podľa jeho slova.
38. V čom nám bol podobný Ježiš? – Bol nám podobný vo všetkom, okrem hriechu
39. Čomu nás učí pozemský život Pána Ježiša? – Učí nás poslušnosti, modlitbe a statočnej práci
40. Čo učil Pán Ježiš? – Učil všetko, čo máme veriť a konať, aby sme boli spasení
41. Kto spísal učenie Pána Ježiša? – Učenie Pána Ježiša spísali štyria evanjelisti – Marek, Matúš, Lukáš a Ján
42. Ako znie hlavné Ježišovo prikázanie? – Znie takto: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a zo všetkých svojich síl, a milovať budeš svojho blížneho, ako seba samého
43. Kedy milujeme Boha nadovšetko? – Vtedy, keď ho máme radšej, ako všetko ostatné a keď sa snažíme plniť jeho vôľu
44. Čím potvrdil Ježiš pravdivosť svojho učenia? – Potvrdil ho zázrakmi, ktoré urobil
45. Čo urobil Pán Ježiš pri Poslednej večeri? – Premenil chlieb na svoje telo a víno na svoju krv. Obetoval prvú svätú omšu.
46. Kto dostal od Ježiša moc premieňať chlieb a víno na jeho telo a krv? – Túto moc dostali apoštoli, ktorí ju odovzdali biskupom, a tí kňazom
47. Kto je to Duch Svätý? – Duch Svätý je tretia Božská osoba, opravdivý Boh s Otcom i Synom
48. Kedy zostúpil Duch Svätý na apoštolov? – Zostúpil na nich na sviatok Turíc
49. Kedy dostávame dar Ducha Svätého my? – Dostávame ho zvlášť pri sviatosti birmovania
50. Kde sa nachádzajú pravdy nášho náboženstva? – V Katechizme, ale aj vo Svätom Písme
51. Ako sa delia knihy Svätého Písma? – Delia sa na knihy Starého a Nového Zákona
52. Ktoré sú knihy Nového Zákona? – Sú to štyri evanjeliá, Skutky apoštolov, listy apoštolov a Zjavenie sv. apoštola Jána
53. Ako znie 6 Hlavných právd viery? – Pozri sa do učebnice náboženstva vzadu
54. Vymenuj 7 Sviatostí? – Krst, Birmovanie, Sviatosť Oltárna, Sviatosť zmierenia, Pomazanie chorých, Posvätenie kňazstva, Manželstvo
55. Čo sú to sviatosti? – Sviatosti sú viditeľné znaky, ktoré ustanovil Ježiš Kristus, aby nimi privádzal do ľudských duší neviditeľnú milosť Božiu
56. Čo je to krst? – Je to prvá a najpotrebnejšia sviatosť, ktorá zmýva dedičný hriech, robí nás Božími deťmi a členmi Cirkvi
57. Čo je to sviatosť zmierenia? – Je to sviatosť, v ktorej nám Boh prostredníctvom kňaza odpúšťa hriechy
58. Čo budem robiť pri spytovaní svedomia? – Budem rozmýšľať nad tým, aké hriechy som spáchal
59. Z ktorých hriechov sa musíme určite vyspovedať? – Z ťažkých hriechov
60. Čo je to ľútosť? – Ľútosť je bolesť duše nad spáchanými hriechmi

Otázky a odpovede – Prvé sväté prijímanie – 3. časť

61. Ktoré sú hlavné časti svätej omše? – Je to bohoslužba slova a bohoslužba obety.
62. Ako sa máme zúčastňovať na svätej omši? – Tak, že máme dobre počúvať čítania Božieho slova, spoločne sa modliť a spievať, obetovať samých seba Bohu a ísť na sväté prijímanie.
63. V akom stave máme byť pred svätým prijímaním? – Máme byť v stave milosti.
64. Kedy sme v stave milosti? – Vtedy, keď nemáme na duši ťažký hriech.
65. Môžeme pristúpiť k svätému prijímaniu so všednými hriechmi? – Môžeme, ale máme ich najprv oľutovať.
66. Čo treba urobiť pred a po svätom prijímaní? – Treba sa pomodliť.
67. Čo treba zachovať, ak chceme ísť na sväté prijímanie? – Je treba zachovať to, že hodinu pred svätým prijímaním nemáme nič jesť a okrem čistej vody ani nič piť.
68. Čo poviem, keď mi kňaz podá svätú Hostiu? – Na slová kňaza „Telo Kristovo“, odpoviem „Amen“.
69. Čo je Cirkev? – Je to spoločenstvo Božieho ľudu.
70. Kto založil Cirkev? – Založil ju Ježiš Kristus.
71. Na čo založil Ježiš Cirkev? – Na to, aby viedla ľudí k spáse.
72. Kto vedie Cirkev? – Vedú ju nástupcovia apoštolov, teda pápež a biskupi.
73. Kto pomáha biskupom v ich službe? – Sú to kňazi, ktorí sú pastiermi Božieho ľudu.
74. Aké znaky má Cirkev Kristova? – Je jedna, svätá, všeobecná a apoštolská.
75. Kto môže vysluhovať sviatosti? – Väčšinu sviatostí iba kňazi, len manželstvo si vysluhujú manželia.
76. Či sa treba modliť? – Modliť sa treba, lebo aj sám Ježiš sa modlil a bez modlitby sa nemôžeme páčiť Bohu.
77. Prečo sa máme modliť? – Preto, aby sme modlitbou Boha oslávili, aby sme mu ďakovali, odprosovali ho a prosili o pomoc.
78. Kedy sa máme modliť? – Modliť sa máme hlavne ráno a večer, ale podľa možností aj predjedlom a po jedle, na obed na Anjel Pána a pri iných príležitostiach.
79. Ako sa môžeme modliť? – Modliť sa môžeme potichu alebo nahlas, sami alebo spoločne.
80. Za koho sa máme často modliť? – Za našich rodičov a príbuzných, ale aj sami za seba.
81. Čo je to svätá omša? – Je to verejná bohoslužba Cirkvi.
82. Ktorý je najväčší sviatok cirkevného roka? – Je to Veľká noc.
83. Kedy sa máme zúčastniť určite na svätej omši? – Hlavne v nedeľu a v prikázané sviatky.
84. Čo je to kostol? – Je to Dom Boží a domov Božieho ľudu tu na zemi.
85. Kto sú to svätí? – Sú to ľudia, ktorí žili podľa Božej vôle a tak sa páčili Bohu.
86. Prečo si spomedzi svätých najviac uctievame Pannu Máriu? – Preto, lebo ona je matkou Pána Ježiša a našou nebeskou matkou.
87. Čo máme vedieť o smrti človeka? – To, že smrť nie je pre človeka koniec, ale prechod z pozemského do večného života.
88. Čo bude po smrti? – Začne sa nový život: pre dobrých to bude život blaženosti, pre zlých to bude život k večnému zatrateniu.
89. Čím prejdeme po smrti? – Prejdenie cez Boží súd.
90. Aký bude ten Boží súd? – Po našej smrti to bude osobitný súd a na konci sveta to bude posledný súd, čiže súd sveta.

 

Čítať viac

3. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 4. cezročnej nedeli prosíme rodiny Dobranskú, Demetrovú a Volovarovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.
2. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach Zbierka na pomoc Pastorácie mládeže ACM a UPC v našej košickej arcidiecéze.
3. Dnes (nedeľa) popoludní o 15:00 hod. bude v Gr-kat. kostole Božieho Tela v meste na Severe spoločná ekumenická pobožnosť kresťanských cirkví a cirkevných spoločenstiev z nášho mesta. Pozývame vás spolu sa modliť.
4. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v katechetickej miestnosti.
5. Každoročná Farská veselica, sa uskutoční ku koncu fašiangov, v sobotu 3. februára o 19:00 v priestoroch ZŠ JUH.
6. Dňa 27.1.2017 (najbližšia sobota) od 11.00 hod. sa uskutoční charitatívny turnaj kňazov v ľadovom hokeji u nás vo Vranove v hokejovej Aréne. Zúčastnia sa ho kňazi košickej, spišskej a banskobystrickej diecézy. Pozývame vás na toto nevšedné stretnutie, ktoré má zároveň aj charitatívny rozmer, lebo výťažok z dobrovoľného vstupného bude venovaný na potreby nášho Charitného domu.

Čítať viac

2. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 3. cezročnej nedeli prosíme rodiny Božikovú, Ihnátovú a Šviderskú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.
2. V utorok pri večernej sv. omši vo farskom kostole bude požehnanie obrazu – Kaplnky, ktorý bude putovať po jednotlivých rodinách každý mesiac. Pozývame vás, najmä tých, ktorí patria do tohto spoločenstva.
3. Dňa 19.1. – 20.1.2018 sa uskutoční malá duchovná obnova pre deti 4. ročníka na CZŠ sv. Dominika Savia na Bernolákovej ul. vo Vranove n. T. Záujemcovia nájdu bližšie info na prihláške, ktorá je vzadu v kostole.
4. Budúcu sobotu 20.1. o 9:30 dopoludnia sa vo farskom kostole uskutoční Katechéza rodičov a prvoprijímajúcich detí. Účasť rodičov a detí nutná.
5. Každoročná Farská veselica, sa uskutoční ku koncu fašiangov, v sobotu 3. februára o 19:00 v priestoroch ZŠ JUH. Vstupenky si môžete zakúpiť v sakristii – cena 10,- €.
6. Farnosť Čemerné oznamuje, že každú nedeľu večer od 19:15 do 20:15 má rezervovanú ľadovú plochu v STD Aréne za 1,- €/osoba. Kto má záujem aj z našej farnosti, môže využiť túto ponuku na korčuľovanie.
7. Od štvrtku, 18.1 do 25.1. je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V našom meste sa uskutoční ekumenická bohoslužba na budúcu nedeľu – 21.1. o 15:00 v Gréckokatolíckom farskom kostole Božieho Tela (VT-SEVER). Všetkých vás pozývame na túto bohoslužbu.

Čítať viac

1. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 2. cezročnej nedeli prosíme chlapcov z Charity. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Od 7. 1. začína Obdobie Cez rok a zároveň fašiangy, ktoré potrvajú do 14. februára (Popolcová streda)

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v katechetickej miestnosti.

4. Do pozornosti dávame informáciu, že každoročná Farská veselica, sa uskutoční ku koncu fašiangov, v sobotu 3. februára v priestoroch ZŠ JUH. Vstupenky sa budú dať kúpiť od nasledujúcej nedele v sakristii, cena vstupenky je 10€.

5. Dňa 27. 1. 2018 (sobota) sa uskutoční charitatívny turnaj kňazov v ľadovom hokeji u nás vo Vranove v hokejovej STD Aréne. Zúčastnia sa ho kňazi košickej, spišskej a banskobystrickej diecézy. Pozývame vás na toto nevšedné stretnutie, ktoré má zároveň aj charitatívny rozmer, lebo výťažok z dobrovoľného vstupného bude venovaný na potreby nášho Charitného domu.

Čítať viac

1. vianočný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej Nedeli sv. rodiny prosíme rodiny Klapákovú, Josipčukovú a Kopkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. O dva týždne, na sviatok Troch Kráľov sa budú požehnávať domy a byty. Kto si chce dať požehnať dom, nech sa nahlási v sakristii vo farskom kostole.

3. V nedeľu 31. Decembra (Na sviatok Sv. Rodiny) bude vo farskom kostole pri večernej sv.omši, a na filiálkach pri dopoludňajších sv. omšiach ďakovná pobožnosť, ktorou poďakujeme Bohu za dary končiaceho roka 2017. Pozývame vás, na túto pobožnosť.

4. Ako každý rok aj teraz na Silvestra (budúcu nedeľu v noci) bude otvorený farský kostol k adorácii od 23:15 hod. do polnoci.

5. Máme možnosť získať úplne odpustky: 31. decembra pri ďakovnej pobožnosti a speve Te Deum a 1.1.2018, teda na začiatku Nového roka, keď budeme pri sv. omšiach vzývať Ducha Svätého hymnom Veni Creator Spiritus.

6.Na sviatok Narodenia Pána popoludní o 15:30 vás pozývame na Jasličkovú pobožnosť, zvlášť rodiny s deťmi. Zároveň po tejto pobožnosti môžeme prispieť na misijné diela našich rehoľných sestričiek v Kazachstane.

7. Na sviatok sv. Štefana (v utorok) popoludní o 16:00 hod. vás pozývame na Vianočný koncert komorného speváckeho zboru Societas Cantica. Ide o spevácky zbor z nášho mesta, ktorý má za sebou vystúpenia doma aj v zahraničí. Vstupné je dobrovoľné. Sviatky Vianoc sú predovšetkým duchovné a aj repertoár tohto koncertu je takto ladený, preto si nájdime čas a príďme v čo najväčšom počte.

8. Oznamujeme, že večerná sv. omša o 18:30 hod. na 2. Sviatok vianočný – sv. Štefana vo farskom kostole nebude!! Môžete využiť sv. omšu v Bazilike.

9. Veľká vďaka a uznanie patrí ženám, ktoré celých šesť týždňov pred Vianocami piekli vianočné oblátky. Nech vás Narodený Ježiš obdarí plnosťou svojich milostí za vaše obety. Výťažok z pečenia oznámime pri záverečnom finančnom účtovaní na Silvestra, keďže ho ešte nepoznáme.

Čítať viac

Milostivý čas vianoc

Bratia a sestry. Stojíme na prahu Vianoc. Tieto sviatky majú vždy svoju idylu, romantiku a vonkajšie čaro. Dôležité je dodať, že nie len pre nás veriacich. Aj neveriaci ľudia, alebo pokrstení, ale nepraktizujúci vieru, zrejme všetci akceptujú tieto sviatky prinajmenšom ako dni pokoja a mieru. Akoby sme v týchto dňoch chceli zastaviť čas a vychutnať si chvíle s blízkymi, ktorých už dnes nemáme vždy pri sebe. Sme šťastní, že práve vianočné sviatky nám znovu umožnia prežiť aspoň chvíľu radosti uprostred tých neustálych starostí spojených s prácou, podnikaním a snahou budovať si lepšie zázemie a budúcnosť.

Lenže Vianoce majú aj svoju hlbokú realitu, svoj základ a svoje korene. Tým základom je vstup Boha v Ježišovi Kristovi do našich ľudských dejín. Bez tejto skutočnosti by boli naše Vianoce podobné len vianočným stromčekom, ktorými zdobíme naše izby, teda bez koreňa. Za určitý čas si ešte udržia svoju sviežosť a vonkajšiu krásu, ale po skončení sviatkov sa z nich stáva hromada dreva a nepríjemného ihličia, ktoré sa snažíme čím skôr vypratať. A tak napriek všetkej tej kultúre „shoppingovania“ a materiálneho zabezpečovania, ktorá sa nám rozrástla nielen pre Vianocami, nám tieto sviatky musia pripomínať ich koreň, a nikto z nás nemá právo ich od tohto koreňa odseknúť. Aspoň nie vtedy, keď ich chceme prežívať ako kresťania.

Triezve a stručné slová z Listu Hebrejom, ktoré počúvame na sviatok Narodenia Pána, nás neoberajú o vianočnú radosť, ale chcú nás vecne a pravdivo informovať o jej koreni: „Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom ústami prorokov. V poslednom čase k nám prehovoril ústami Syna, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet“ (Hebr 1, 1-2). Iste, pre každého z nás je Kristus neraz tajomný, niekedy sa nám zdajú jeho slová nepochopiteľné a ťažké, jeho nároky azda až nedosiahnuteľné. No Ježiš, ktorý sa narodil v Betleheme a vstúpil do nášho sveta ako človek, by sa však v nijakom prípade nemal stať pre nás legendou, či nejakým mýtom. Ako veriaci by sme mali poznať dôvody, prečo sa k nemu hlásime, prečo ho prijímame za Pána svojho života a prečo s ním máme potrebu zotrvávať v osobnom vzťahu.

Prajem a v modlitbe vyprosujem vám všetkým, bratia a sestry, aby sme sa aj počas týchto sviatkov znova otvorili Bohu. Nechajme hovoriť Božie slovo k našej duši, stíšme svoje vnútro v pokore a iste zakúsime dotyk Božej lásky v betlehemskom Dieťati.

                                                                                                                                                                                                                                                          Štefan Albičuk, dekan

Čítať viac

3. adventný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 4. adventnej nedeli prosíme rodiny Maximovičovú, Lajčákovú a Rožovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

3. V nasledujúcom týždni od pondelka do soboty sa ešte bude spovedať vo farskom kostole od 17:30 hod. do 18:00 hod. Na filiálke na Dlhom v stredu od 17:30 do 18:00.

4. Spovedanie chorých pre vianočnými sviatkami bude v piatok dopoludnia. Prosíme, aby ste nahlásili do utorka chorých, ku ktorým naši kňazi nechodia pravidelne každý mesiac, ale chcú sa vyspovedať a prijať Eucharistiu.

5. Zajtra, čiže v pondelok 18.12.201719:00 hod. bude vo farskom kostole sv. Františka gospelový koncert dua Dominika Gurbaľová a Pavel Helan. Vstupné je dobrovoľné. Srdečne vás všetkých pozývame. Bližšie info na výveske, alebo tomto odkaze

6. Príprava vianočnej výzdoby bude vo farskom kostole v piatok po večernej sv. omši. Prosíme o pomoc pri výzdobe, zvlášť pozývame zdobiť stromčeky mladých, najmä birmovancov.

7. Budúca nedeľa – 4. adventná, je zároveň v tomto roku aj Štedrým dňom a podvečer aj Vigíliou Narodenia Pána. Z dôvodu viacerých sv. omší ako býva obvykle, NEBUDE na budúcu nedeľu sv. omša o 11:00 hod., ani večerná o 18:30 hod. vo farskom kostole sv. Františka. Namiesto nich bude sv. omša o 16:00 hod. popoludní a polnočná zo sviatku Narodenia Pána.

8. Na sviatok Narodenia Pána, čiže na budúci pondelok 25.12. bude vo farskom kostole Jasličková pobožnosť so začiatkom o 15:30 hod.  Pozývame všetkých, zvlášť rodiny s deťmi.

Čítať viac